دریافت جزوات آموزشی کلاس پنجم  ابتدایی آموزشگاه روحی شاد:
 
 

bekhanim va benevisim - 5.pdf
benevisim 5.pdf
joghrafia -  5.pdf
joghrafia - 5.pdf
madani - 5.pdf
olom -  5.pdf
panjom_2/olom - 5.pdf
riyazi -  5.pdf
panjom_2/riyazi - 5.pdf
riyazi --5.pdf
panjom_2/tarikh - 5.pdf
panjom_2/tarikh.pdf
92-93/Peyk 5.pdf
1391_paye5.pdf
1391_peyk5.pdf
nemoone Soal.pdf
nemoone soal/Pasokh.pdf
riazi_1 (1).pdf
riazi_1 (2).pdf
riazi_1 (3).pdf
riazi_1 (4).pdf
riazi_1 (5).pdf
riazi_1 (6).pdf
riazi_1 (7).pdf
riazi_1.pdf
elmaa.pdf
joghrafi.pdf
riazi.pdf
tarikh.pdf