جزوات آموزشی و محتوای درسی آموزشگاه روحی شاد:
 
 

اول ابتدایی
دوم ابتدایی
سوم ابتدایی
چهارم ابتدایی
پنجم ابتدایی
ششم ابتدایی
کلاس هفتم
کلاس هشتم
دوم راهنمایی
سوم راهنمایی